เข้าแล้ววันนี้ เงิ นบัตรค นจน เดือนมีนาคม 8เด้ง

326

สำหรับเดือนมีน่าล่าสุด มีข่าวดีเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่จะโอนเงินรอบใหม่ให้

โดยในเดือนนี้ท่านผู้ถือบัตรค นจน บัตรสวั สดิการแห่งรั ฐจะได้รับเงิ นเยี ยวย าจากโครงการ เร าชนะ

สำหรับวันนี้ วันที่ 1 มีนาคม 2564 เงิ นสำหรับซื้อของสินค้ าอุปโภค-บริโภค คนละ 200-300 บ าทต่อเดือน
(ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเงิ น : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ

เงิ นค่ ารถโดยส ารสาธารณะ (ไ ม่สามารถกดเป็นเงิ นสดได้)

ผู้รับเ งิน : ทุกคนที่มีบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐ แบ่งเป็น

1.ค่ าโดยส ารรถเมล์ รถไฟฟ้า 500 บ าทต่อเดือน (ใช้ชำระค่ าโดยส ารด้วยระบบ e-Ticket)

2.ค่ าโดยส ารรถ บขส. 500 บ าทต่อเดือน

3.ค่ าโดยส ารรถไฟ 500 บ าทต่อเดือน

เงิ นลดซื้อก๊าซหุงต้ม

โดยจะต้องใช้กับร้ านค้ าที่เข้าร่วมเท่านั้น หากไ ม่ใช้สิทธิภายใน 3 เดือน จะถูกตั ดยอดเงิ นส่วนนี้ไป

วันที่ 5,12,19,26 มีนาคม 2564 รับเงิ นช่วยเหลือโครงการเร าชนะ 3,500 บ าท

โดยท่านจะได้รับวงเงิ นช่วยเหลือทุก ๆ วันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ หรือจนกว่าจะครบวงเ งิน

โดยรั ฐจะจ่ ายให้ครั้งแรก อยู่ที่ 675 หรือ 700 บ าท

วันศุกร์ที่ 5 มีนาคม 64

วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 64

วันศุกร์ที่ 19 มีนาคม 64

วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 64

วันที่ 15 มีนาคม 2563

สำหรับผู้ถือบัตรสวั สดิการแห่งรั ฐที่เติมเงิ นเข้าบัตร แล้วใช้เงิ นจากบัตรรูดซื้อสินค้ าและบริการผ่ านร้ านธงฟ้าประชารั ฐ

ซึ่งเงิ นส่วนนี้สามารถนำบัตรค นจนไปกดเป็นเงิ นสดออกมาใช้ หรือรูดซื้อของตามร้ านธงฟ้าฯ และร้ านค้ าอื่น ๆ

ที่ร่วมโครงการได้ผู้ที่เติมเงิ นเข้าบัตรค นจน แล้วใช้จ่ ายเงิ นซื้อของจะได้รับเงิ นภาษี VAT 5% คืนเข้าบัตรตามยอดการใช้จ่าย

คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 25 บาท จ่ายผ่ านบัตรฯ 1,000 บ าท คืน VAT 5% เข้าบัตรฯ 50 บ าท

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

คือการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับค่ าน้ำประปา

โดยจะได้รับเงิ นช่วยเหลือค่ าไฟฟ้า ไ ม่เกิน 230 บ าท/เดือน/ครัวเรือน

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 กันย ายน 2563 รวมระยะเวลา 11 เดือน

ผู้รับเ งิน : ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไ ม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด และได้ลงทะเบี ยนรับสิทธิ์เรียบร้อย

หากยังไ ม่เคยลงทะเบี ยน สามารถลงทะเบี ยนได้ที่นี่ การไฟฟ้านครหลวง www.mea.or.th

เว็บไซต์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค www.pea.co.th อโดยทั้ง 2 สิทธิ์นี้

เป็นโครงการที่มีการต่อระยะเวลาของโครงการตั้งแต่ตุลาคม 2563-กันยายน 2564 รวมระยะเวลาทั้งหมด 11 เดือน