ออมสิน ให้กู้ยืม 30,000 ผ่อนเเค่ 1,000 ไม่ต้องค้ำประกัน

193

สถานการณในช่วงนี้เชื่อได้ว่าทุกคน ได้ผลกระทบ กันหม ด ทั่วประเทศ ในส่วนของกา รช่วยเหลือของรั ฐบ าลนั้น

ได้ออกมาตรการช่วยเ หลือ ท่านที่กำ ลัง มองหาวงเงิ นสักก้อนเพื่อที่ ใช้จ่าย หรือประค องธุ รกิจ

เป็น สิเชื่ อของธน าคารออมสินที่ มีก ารอนุมัติที่ไวและดอกเบี้ยที่ต่ำ

ล่าสุด ธนาคาร ออมสิน มี บริการ สิ นเ ชื่อ เอนกประสง ค์ ในรูปของวงเ งิน สินเ ชื่อ หมุนเวียน

เพื่อเป็นวงเงิ นสำรองใ ห้ท่านนำไป นั่นก็คื อ สินเชื่ อบัต รกดเงิ นสด People card

ใครที่ส นใจ ไปดูรายละเอียดเงื่อ นไข สินเ ชื่อบัตรกดเงิ นสด People card ให้ว งเ งิน สูงสุด 30,000 บ าท

โดยไ ม่ต้องมี หลักทรั พย์หรือบุคค ล ค้ำประกัน คำน วณดอกเบี้ย ตามจำน วนเ งิน

คุณสมบัต

1. เป็ นคนไทย มีอ ายุ 20 ปีขึ้นไป

2.ร ายไ ด้ประจำ อา ยุไม่เกิน 60 ปี

3.ผู้ประก อบอิสระ / เจ้าของกิจก าร อายุไ ม่เกิ น 65 ปี

อายุงา น ดังนี้

1 ผู้มีร ายได้ปร ะ จำ ต้องมีอายุงาน ในที่ทำง าน ปัจจุบัน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้ นไป

ผู้ป ระกอบอาชี พ อิสระ / เจ้าข องกิจการ ต้ องประกอบอาชี พ หรือดำเนินธุ รกิจ ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

สิท ธิประโย ชน์

วงเงิ นสู งสุด 5 เท่าข องรายได้

  1. ฟรี! ค่าธ รรมเนีย ม
  2. วงเงิ นสูงสุ ดไ ม่เ กินรายละ 30,000 บ าท รายละเอีย ดผลิตภัณ ฑ์บัตร

ว งเงิ นสู งสุด

ให้ว งเงิ นสินเชื่ อสูงสุดไ ม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ร วมต่อเดือน โดยวงเงิ นขั้นต่ำ เท่ ากับ 30,000 บ าท และ สูงสุดไ ม่เกิน 1,500,000 บ าท

ร ายล ะเอียดก ารสมัคร

สำห รับผู้มีร ายได้ปร ะจำ

สำเ นาบัตรประช าชน

ต้นฉ บับ/สำเนาส ลิปเงิ นเดือน

Statement หรือสำเน าบัญชี เงิ นเดือน ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมหน้ าสมุด

บัญชีที่ระ บุชื่อ และ เลขที่บัญชี

อาชีพอิส ระ / เจ้าของกิ จการ

สำเนาบั ตรประช าชน

เอกส าร แสดงการดำเนิ น ธุรกิจ 1 ปี

ต้ นฉบับ/สำเ นาเอกส าร แ สดงร ายได้ย้อ นหลัง 6 เดือน

Statement หรือสำเนา บัญ ชี ธนาค าร ในนามผู้ส มัครย้อนหลัง 6 เดื อน พร้อมหน้า สมุดบัญ ชี ที่ระบุชื่อ และ เลขที่บั ญชี

ระยะเว ลาการอนุมั ติ สินเชื่อ

  1. จากการหาข้อมูล พบว่า บั ตรกด เงิ นสด ออมสิน ใช้เวล า ในการ อนุมัติว งเ งิน เฉลี่ยที่ ประม าณ 1 เดือน ขึ้นไป
  2. สามารถติ ดต่อ ขอทำบัต รกดเงิ ส ด People Card ได้ที่ ธน าคาร อ อมสิน ทุ กสาขา ทั่ วประเทศ