ธอส. สินเชื่อใหม่ ปล่อยกู้ 1ล้านจ่ ายหลักพัน

158

สำหรับข่าวดีของประชาชนที่อยากได้มีบ้าน แต่อยากผ่อนถูกมาก
มาแล้ว ธกส ออกสินเชื่อ เพื่อช่วยคนเงินเดือนน้อย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า
นายฉัตรชัย ศิริไล กร รมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ (ธอส.)

เผยถึงการเดินหน้ าต ามพันธกิจ “ทำให้ค นไทยมีบ้ าน”
เพื่อช่วยเหลือผู้มีร ายได้น้อยและบุคลากรภาครั ฐผ่อนชำระได้นานสูงสุดถึง 40 ปี แถมพิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมสูงสุด 3
ประเภ ท รายละเอี ยดดังนี้

  1. โครงการสินเชื่ อที่อยู่ที่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครั ฐ อัตราดอกเบี้ ย
    ปีแรก 2.65% ต่อปี

คุณสมบัติผู้กู้

– ข้าร าชการ พนักงานร าชการ พนักงานมหาวิทย าลัย
พนักงานรั ฐวิสาหกิจ พนักงาน/เจ้าหน้ าที่ของรั ฐที่ชื่อเรียกอย่ างอื่น

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,400 บ าท ต่อเดือน พิเศษ ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้ และค่าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกรร ม ให้กู้

เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม ไ ถ่ถอนจำนองที่ดินจากสถาบันการเงิ นอื่น ชำระห นี้เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภา ยใ นวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  1. โครงการสินเชื่ อบ้ านคนละหลัง อัตราดอกเ บี้ย 2 ปีแรก 2.75% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

– ผู้ที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 25,000 บ าท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

– ให้กู้รายละไ ม่เกิน 2 ล้านบ าท

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,500 บ าท ต่อเดือน พิเศษฟรี ค่าธรรมเนียมการยื่นกู้

ค่าประเมินร าคาหลักประกัน และค่าจดทะเบี ยนสิทธิและนิติกร รม ให้กู้เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อ มแ ซม

และไ ถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงิ นอื่น ยื่นคำขอกู้และทำนิติกร รมภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564

  1. โครงการสินเชื่ อบ้ าน ธอส. เพื่อสานรัก 2564 อัตราดอกเบี้ ยปีแรก 3% ต่อปี

ใครกู้ได้บ้ าง

– ผู้ที่มีร ายได้ไ ม่เกิน 35,000 บ าท ต่อเดือน

กู้ได้เท่าไร

– ให้กู้รายละไ ม่เกิน 3 ล้านบ าท

การผ่อนชำระ

– กู้ 1 ล้านบ าท ผ่อนชำระเริ่มต้นเพียง 3,800 บ าท ต่อเดือน ฟรี ค่าธรรมเนียม การยื่นกู้ เพื่อซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่ อมแ ซม

และซื้ออุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัยพร้อมกับการกู้ตามวัตถุประสงค์หลัก ยื่นคำขอกู้และทำนิติกรร มภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ที่สนใ จสอบถามร ายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเ ทศ หรือ Call Center

โทร. 0 2 6 4 5 9 0 0 0 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคร าะห์ และ

ขอบคุณข้อมูลจาก : เฟซบุ๊ก สถานีข่าวกระทร วงการคลัง