รอบสุดท้าย รีบเช็คสิทธิ์ รับเงินเลย 7,000 บาท

345

สำหรับโครงการเราชนะ ที่ล่าสุดมาถึงโค้งสุดท้ายแล้วสำหรับโครงการเยียวยานี้
แต่สำหรับผู้ที่ยังลงไม่ผ่าน ให้ทำตามนี้

สำหรับท่านผู้ไม่ผ่านเกณฑ์รายได้พึงประเมิน
ให้ยื่นแบบภาษีปี 2563 ทางออนไลน์ ที่ http://rd.go.th ภายใน 7 วัน
นับถัดจากวันที่ทบทวนสิทธิ แต่ไม่เกินวันที่ 8 มี.ค. 2564 ประกาศผล 19 มี.ค. 2564 เงินเข้าแอพฯ เป๋าตัง 25 มี.ค. 2564

ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะ https://rights.เราชนะ.com/
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ

ยื่นขอทบทวนสิทธิเราชนะ https://appeal.เราชนะ.com
กรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการขอทบทวนสิทธิ ต้องยินยอมและรับทราบว่า
ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ เราชนะ

 1. เข้าไปที่ www.เราชนะ.com
 2. เลือกเมนู ทบทวนสิทธิ ปุ่มสีเหลือง
 3. กรอกรายละเอียดให้ถูกต้องครบถ้วน ได้แก่

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
ชื่อ นามสกุล
วัน เดือน ปี เกิด

 1. หลังจากกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว ให้กดที่เมนู ทบทวนสิทธิ
 2. รอตรวจสอบสิทธิ เราชนะ ว่าผ่านการ “ทบทวนสิทธิเราชนะ หรือไม่ ผ่าน www.เราชนะ.com
  โดยผู้ที่ขอทบทวนสิทธิรอบ 2 ครั้งนี้สามารถดูผลได้ตั้งแต่ 2 วันที่ 19 มี.ค. 64

วิธีเช็คสิทธิเราชนะ
ทบทวนสิทธิแล้ว ต้อง เช็คสิทธิเราชนะ หรือ ตรวจสอบสิทธิเราชนะ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

 1. เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
 2. เลือกเมนู ตรวจสอบสถานะผู้รับสิทธิ
 3. กรอกข้อมูล เช็คสิทธิเราชนะ ดังนี้

หมายเลขบัตรประชาชน
ชื่อและนามสกุลภาษาไทย
วันเดือนปีเกิด ข้อมูลตามบัตรประชาชน

 1. คลิก ตรวจสอบสถานะ

หาก ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านได้รับสิทธิเราชนะ และปรากฏตารางวันที่ และจำนวนเงินที่จะโอนให้ในแต่ละงวด

หาก ไม่ได้รับสิทธิเราชนะ ระบบจะแจ้งว่า ท่านไม่ได้รับสิทธิเราชนะ พร้อมเหตุผลที่ทำให้ไม่ได้รับสิทธิ