เทพไท เสนอแจกเงิน 3,500 บาทต่อคน 3 เดือน

125

สำหรับโครงการเยียวยาของรัฐบาลที่ได้เยียวยาเงินให้ประชาชนสำหรับผู้มีสิทธิผ่านเกณฑ์
แต่ก็ยังมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้สิทธิอะไรเลยจากภาครัฐ
ทางด้าน นายเทพไท เสนพงศ์ กล่าวถึง ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ด้วยกับ 4 มาตรการของรัฐบาล

สำหรับผู้ได้รับผลกระทบทางรัฐได้ช่วย รอบ2 ดังนี้
คือ1.ลดค่าไ ฟ .
2 โดยให้ใช้ไ ฟฟรี 90 หน่วยแรก

3.ลดค่ๅอินเทอร์เน็ต เพิ่มความเร็วอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ

โดยจะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนช่วงปลายเดือน ม.ค.นี้

กล่าวต่อว่า สำหรับการจะเยีย วย ๅ 3,500 บาทต่ อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนนั้น
ส่วนตัวอยากเสนอให้เยียวย ๅเป็นเวลา3เดือน เท่าโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แต่ยังไม่ทราบวิธีการเยียวยๅของรัฐบาลที่ชัดเจน เพราะวิธีการดังกล่าว มีจุ ดอ่ อ น
และปัญหาตามมามากมาย ทำให้คนจนผู้ได้รับผ ลกร ะท บจริง ไม่ได้รับการเยียวยๅ

แต่บางครัวเรือนกลับได้รับการเยีย วยๅ หลายคน จึงอยากจะให้รัฐบาลทบทวนวิธีการเยียวยๅใหม่

โดยตนยืนยันแนวความคิดเดิมคือ เยียวยๅเป็นรายครัวเรือนตามบัญชีทะเบียนบ้าน
ของสำนักทะเบียนราษฏร กระทรว งมหาดไท ย ซึ่งมั่นใจว่าจะมีผู้ได้รับการเยียวยาครบทุกครัวเรือนไม่มีการตกหล่น