เช็กเลย แจก 3,000 อนุบาลถึง ม.3

448

สถานการณ์ตอนนี้ถือประเทศไทย การแพร่ระบาดของโควิด 19

ถือว่าได้สร้างผลกระทบจำนวนมากหลายๆคนตกงานไม่มีงานทำ

แต่ยังมีค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นภาระอยู่

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ได้แจ้งข่าวดีแก่นักเรียนเกี่ยวกับโครงการทุนเสมอภาคโดยกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ที่จะช่วยสนับสนุนให้ปีละ 3,000 บาท/คน โดยระบุรายละเอียดดังนี้

เด็กไทยทุกคนต้องได้ไปโรงเรียน “ทุนเสมอภาค” ช่วยเหลือค่าใช้จ่าย อนุบาลถึง ม.3

ความพร้อมทางเศรษฐกิจของครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เด็กแต่ละคน ได้เข้าถึงโอกาศทางการศึกษาไม่เท่ากัน

แม้รัฐจะอุดหนุนค่าเทอมให้แก่เด็กในทุกช่วงวัย แต่ก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์การเรียน

ที่ถือเป็นภาระที่ทำให้หลายครอบครัวไม่สามารถส่งลูกเรียนได้

การคัดกรองนักเรียนยากจน ประเมินจาก รายได้เฉลี่ยสมาชิกครัวเรือนไม่เกิน 3,000 บาท/คน/เดือน

หากพบเห็นเด็กยากจนเสี่ยงจะต้องออกจากโรงเรียน ท้องถิ่น โรงเรียน และคุณครู สามารถแจ้งขอรับความช่วยเหลือได้ที่

กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา โทรศัพท์ 02 079 5475 ต่อ 8