เสนอแล้ว เยียวยาตามทะเบียนบ้าน

510

สำหรับโควิดรอบใหม่นี้ ที่หลายๆคนได้รับผลกระทบในตอนนี้

ทำเอาการใช้จ่ายลำบากกันเลยทีเดียว สำหรับประชาชนที่เงินเดือนน้อย

เพราะไม่รู้การระบาดรอบใหม่นี้จะทำให้ตกงานหรือเปล่า

ตอนนี้ด้าน นายเท พไ ท เสนพ งศ์ ส.ส. พssคประชๅธิปั ต ย์ กล่ๅวถึงผ ลกๅรประ ชุม

ครม.ที่ออกมๅตรกๅรเยียวยๅช่วยเหลือประชๅชนว่า

วิธีที่ ท ๅง รัฐทำ มีจุดอ่ อ นและปัญหๅตามมๅมากมๅย ทำให้คนจนผู้ได้รับผ ลก ระ ทบจ ริง

ไม่ได้รับการเยียวยๅจึงอยากจะให้รั ฐบๅลทบท วนวิธีการเยียวยๅใหม่

โดยต น ยืนยั นแนวความคิดเดิ ม คือ เยียวยๅเป็นรๅยครั วเรือ น ตามบัญชีทะเบีeนบ้าน

มั่นใจว่า จะมีผู้ได้รับการเยียวยๅครบทุกครัวเรือน

จะทำให้ ไม่มีการต กหล่ น และเป็นธssมกับคนไท ยทุกคนด้วย

และสามารถเยียวยๅทั่วถึงอย่างรว ดเร็วทุกคน