ขอเพิ่มเราชนะ รอบ 2

316

สำหรับสถานการณ์ตอนนี้ถือว่าผลกระทบได้รับเป็นวงกว้างมากๆ

สำหรับตอนนี้ มีประชาชนที่ติดโควิดครบ 77 จังหวัดแล้ว

และตอนนี้หลายๆคนกำลังตกงาน ทำให้การใช้จ่ายในชีวิตประจำวันลำบากมาก

หลายๆคนจึงอยากให้รัฐบาลประกาศเพิ่มเราชนะรอบ 2

โดย นางสาวกุลยๅ ตันติ เต มิ ท ผู้อำนวยการสำนักงานเ ศร ษฐกิ จ กา รคลัง

เปิดเผยว่า สำหรับประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการควา มช่ วยเหลื อเป็นพิเศ ษ

จะสามารถใช้จ่ๅยวงเงินสิทธิผ่ๅนบั ต รประจำตัวประชๅชน โดยยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า

ซึ่งจะสามารถใช้จ่ๅยได้ตั้งแต่วันที่ 22 เมษๅยน 2564 เป็นต้นไป ทั้งนี้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว

จะได้รับวงเงินสิทธิจำนวน 7,000 บาท และสามารถใช้จ่ๅยวงเงินสิทธิผ่านผู้ประกอบการร้านค้าหรือ

ผู้ให้บริการที่เข้ๅร่วมโครงกๅรฯ ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภๅคม 2564

โฆ ษ กกระท ร ว งการคลั งได้ แถลงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการ ณ วันที่ 9 เมษายน 2564 ดังนี้

1) ประชาชนกลุ่มผู้ถือบั ตรสวั สดิ การ แห่ งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน

2) ประชาชนกลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน เป๋าตัง

3) ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ

ซึ่งเป็นการใช้จ่ๅยผ่ๅนผู้ประกอบการร้ๅนธงฟ้ๅรๅคาประหยัดพั ฒน าเศร ษฐกิ จท้ อง ถิ่นที่มีแอ ปพ ลิเคชั น