สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกันจากธนาคารไทยพานิชย์ เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน รู้ผลอนุมัติไว ไม่จำเป็นต้องใช้หลักประกัน ในการขอสินเชื่อ โดยธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้น ก็สามารถสมัครขอสินเชื่อได้ ยื่นขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ ทุกสาขา

จุดเด่น

 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
 • เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
 • เพื่อซื้อสินทรัพย์ที่ใช้ในธุรกิจ
 • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

นิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • บัญชีรายขื่อ/หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
 • เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

 • คุณสมบัติ : นิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุด : 3 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด : 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR +8% ต่อปี
 • ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สมัครขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน คลิกที่นี่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารไทยพานิชย์ทุกสาขา โทร.02 777 7777