ธนาคารออมสิน เป็นอีกหนึ่งธนาคารที่ขานรับนโยบายของทางรัฐ ออกมาปล่อยสินเชื่อหลายประเภทเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนชาวไทยจากสถานการณ์ โควิด-19 การระบาดในระลอกใหม่นี้ ทางธนาคารออมสิน ได้มีการขยายระยะเวลาการให้กับสินเชื่อ 5 ประเภท และบางโครงการก็เคยปิดรับลงทะเบียนไปแล้วและกลับมาเปิดใหม่อีกครั้ง

วันนี้ทางเว็บไซต์ เราขอแนะนำ สินเชื่อเงินให้กู้ยืมจากทางธนาคารออมสิน ที่กำลังจะกลับมาเปิดให้มีการลงทะเบียน ไปจนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินสินเชื่อจะเต็ม รายละเอียดของทั้ง 5 สินเชื่อ มีอะไรบ้างเราไปดูกันได้เลย

สินเชื่อฉุกเฉิน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มี อาชีพอิสระ

คุณสมบัติผู้กู้

 • มีสัญชาติไทย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้ อายุต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระนอกภาคการเกษตร เช่น พ่อค้าและแม่ค้า ลูกจ้างทั่วไป ขับแท็กซี่ เป็นต้น
 • มีรายได้ไม่เกินเดือนละ 30,000 บาท
 • มีที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้
 • เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 • เงื่อนไขสินเชื่อสำหรับผู้ที่มีอาชีพอิสระ
 • ให้วงเงินสินเชื่อ 10,000 บาท
 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ Flat Rate 0.10% ต่อเดือน
 • ระยะเวลาให้กู้ไม่เกิน 2 ปี ปลอดการผ่อนชำระหนี้ใน 6 งวดแรก เริ่มชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยในงวดที่ 7
 • ไม่ต้องมีหลักประกัน

สินเชื่อเสริมพลังฐานราก

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี
 • เป็นผู้ประกอบการรายย่อย อาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 70 ปี
 • มีรายได้ประจำ เช่น ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19
 • มีถิ่นที่อยู่แน่นอนติดต่อได้
 • ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน
 • ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ
 • เงื่อนไขสินเชื่อ เสริมพลังฐานราก
 • วงเงินกู้ สูงสุดรายละ 50,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน Flat Rate กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดการชำระ
 • ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี หรือ 30 งวด ปลอดการชำระหนี้ 6 งวดแรก
 • ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • นิติบุคคลที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย

สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 • ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศ ซึ่งมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่า ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 • ประกอบธุรกิจเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain เช่น ร้านอาหาร ธุรกิจสปา รถรับจ้างนำเที่ยว ฯลฯ
 • ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก COVID-19
 • ประกอบกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 • ปัจจุบันยังประกอบกิจการ และมีความสามารถในการชำระหนี้
 • เงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำช่วย SMEs ภาคท่องเที่ยว
 • วงเงินโครงการรวม 5,000 ล้านบาท
 • วงเงินให้สินเชื่อต่อราย ไม่เกิน 500,000 บาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3.99 ต่อปี
 • หลักประกัน ใช้บุคคลที่ธนาคารเชื่อถือมาค้ำประกันได้เต็มวงเงิน
 • ระยะเวลากู้ยืมได้สูงสุดไม่เกิน 5 ปี สามารถปลอดชำระเงินต้นได้สูงสุด 1 ปี

Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ Soft Loan ฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

 • เป็นผู้ประกอบการทางด้านการท่องเที่ยว และ Supply Chain
 • เงื่อนไขสินเชื่อ
 • วงเงินสินเชื่อรวม 10,000 ล้าน คงเหลือ 7,800 ล้านบาท
 • คิดอัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี
 • วงเงินให้กู้สูงสุด 100 ล้านบาท

ทั้งนี้ ท่านที่สนใจสินเชื่อจากธนาคารออมาสิน สามารุติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารออมสิน 1115 หรือ www.gsb.or.th