สำหรับตอนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ประชาชนหลายๆคน

ตกงานกำลังหางานใหม่ทำแต่เงินที่มีอยู่จะเอาออกมาใช้ก็เสี่ยง

วันนี้เรามีสินเชื่อดีๆ เป็นสินเชื่อ ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน มีจุดเด่นคือ

ให้ลูกค้าได้ใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ยิ่งขึ้น ด้วยสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นการไปท่องเที่ยว

หรือจะใช้ซื้อรถ ใช้เป็นค่ารักษาพยาบาล และอื่น ๆ ก็สามารถกู้ได้แบบสบาย ๆ เราไปดูรายละเอียดกันเลย

จุดเด่นๆคือ

 1. ให้กู้เพื่อการอุปโภคและบริโภค 2.ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค) 3.ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

จำนวนเงินให้กู้ยืม

 1. กรณีที่ใช้บุคคลมาค้ำประกัน

– ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 300,000 บาท

 1. กรณีที่ใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน -ให้กู้ได้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บาท

มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาประเมินหลักทรัพย์ ที่ดินพร้อมอาคาร
ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของราคาประเมิน ห้องชุด
ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของราคาประเมิน ที่ดิน

อัตรดอกเบี้ย

ให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

ระยะเวลาในการชำระเงินคืน

ไม่เกิน 25 ปี นับแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยในงวดแรก ตามที่กำหนดภายในสัญญา โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

 1. เงินกู้จากธนาคารไม่เกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 7 ปี
 2. เงินกู้จากธนาคารเกิน 300,000 บาท สามารถชำระเงินกู้ได้ไม่เกิน 25 ปี

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

-เป็นบุคคล ที่มีอาชีพและรายได้ที่แน่นอน
-มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

หลักประกันในการกูเงิน

ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้ใช้บุคคลมาค้ำประกันได้มากกว่า 1 คน ผู้ค้ำต้องมีคุณสมบัติดังนี้

 1. มีอายุ 25 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ จะต้องไม่เกิน 60 ปี
 2. มีที่อยู่แน่นอนติดต่อได้

มีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. เป็นข้าราชการ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 18,000 บาท ขึ้นไป
 2. เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานองค์กรของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่มีเงินเดือน ตั้งแต่ 25,000 บาท ขึ้นไป
 3. เป็นพนักงานผู้มีรายได้ประจำของบริษัทเอกชน ที่มีความมั่นคง และมีเงินเดือน ตั้งแต่ 30,000 บาท ขึ้นไป
 4. เป็นผู้ประกอบการอาชีพอิสระ ที่มีรายได้เฉลี่ย ไม่น้อยกว่า เดือนละ 30,000 บาท ขึ้นไป

ในกรณีใช้ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคาร มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่น

(2) ที่ดิน หรือที่ดินพร้อมอาคารตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก

สำหรับท่านไดที่สนใจสินเชื่อเงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาคารออมสิน สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือที่เวปไซต์ https://www.gsb.or.th/personals/saitong/