เรียกตอนนี้ใครๆก็ต้องการกู้เงินเพราะเนื่องด้วยการระบาดของโควิด 19

เพราะการระบาดในครั้งนี้ ทำเอาหลายๆคนลำบากต้องตกงานจำนวนมาก

รัฐบาลก็ได้ให้ความร่วมมือร่วมกับธนาคารออมสินได้ปล่อยวงเงินสินเชื่อเงินกู้อยู่ที่ 50,000 บาท

โดยมีเงินสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ สำหรับเพื่อให้ท่านอ่านนำเงินกู้เหล่านี้

ไปแก้ไขปัญหาหรือชำระหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพรวมไปถึงอาชีพอุปโภคบริโภคแต่เป็นการนำไปชำระหนี้ในระบบต่างๆ

โดยทางธนาคารก็ให้ท่านได้กู้ยืมตามความสามารถของท่านที่ท่านจะสามารถชำระหนี้ได้ไม่เกินรายละ 50,000 บาทโดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินการที่จะกู้และนำเงินมาชำระคืนด้วยเวลานานถึง 60 เดือนส่วนรายละเอียดนะค่ะเรามาดูในขั้นตอนต่อไป

ทางคุณสมบัติก็จะเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ที่แน่นอนหรือว่าได้ได้ที่ชัดเจน หลังจากนั้นพอกู้ยืมจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุที่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ผู้กู้จะต้องมีอายุรวมเฉลี่ยแล้วไม่เกิน 65 ปี

วงเงินที่จะให้ท่านได้ ได้กู้ก็จะมีวงเงินอยู่ที่จำนวน 50,000 บาทโดยมีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 0.75 ต่อเดือนนะคะก็ระยะเวลาการกู้ยืมตั้งแต่ สามสิบหกเดือน สูงสุด 60 เดือนนับตั้งแต่วันที่ท่านได้ยื่นกู้ผู้ใดมีคุณสมบัติและมีความประสงค์อยากจะกู้ ก็สามารถสอบถามผ่านทางธนาคารออมสินได้ค่ะเอกสาร ที่ต้องใช้ในการประกอบการสมัครก็จะรวมไปถึงสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้สำเนาผู้ค้ำประกันเอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพนะคะ

รวมไปถึงสมุดบัญชีเงินฝากสลิปเงินเดือนถ้าท่านมีเอกสารรายรับรายจ่ายรูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพกรณีใช้หลักทรัพย์ในการค้ำประกันให้นำสำเนาหลักทรัพย์มาด้วยนะครับประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมเป็นหลักประกันเงินกู้นะคะ
ถ้าหากท่านใดมีความประสงค์หรือได้รับผลกระทบจากโควิดหรือมีการเดือดร้อนการทางการใช้จ่ายท่านก็สามารถอ่านข้อมูลติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่โครงการธนาคารประชาชนเพื่อแก้หนี่นอกระบบนะคะ

ติดต่อบขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาใกล้บ้านของท่านหรือโทรคอลเซ็นเตอร์ 1115