วันนี้ธนาคารกรุงเทพ เปิดให้กู้ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ สินเชื่อส่วนบุคคล เพื่อช่วยเหลือประชาชน ให้กู้ตั้งแต่ 15,000 บาท สูงถึง 100,000 บาท หากสนใจสามารถสมัครสินเชื่อธนาคารกรุงเทพ วงเงิน 1 แสนบาท สมัครง่าย ผ่อนสบาย ไม่ต้องใช้คนค้ำ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารกรุงเทพ สินเชื่อบัวหลวงสุขใจ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการปรับสภาพการเงินให้คล่องตัว กับเงินกู้อเนกประสงค์ สำหรับพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพหรือทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ วงเงินอนุมัติ เบิกรับเต็มจำนวน เข้าบัญชีทันทีวงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท

โดยผู้กู้สามารถกู้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ ผ่อนสบายแบบลดต้นลดดอก สูงสุด 60 เดือน เลือกระยะเวลาผ่อนชำระเองได้ และชำระคืนด้วยยอดเงินเท่าๆ กันทุกเดือน และไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ

คุณสมบัติของผู้สมัครสินเชื่อ

1.ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปี

2.ผู้กู้ต้องเป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

3.ผู้กู้ต้องมีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

4.ผู้กู้ต้องมีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

วิธีสมัครสินเชื่อบัวหลวงสุขใจ

ท่านผู้กู้ที่สนใจสามารถเดินทางไปติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาใกล้บ้านท่านหรือสามารถสอบถามรายชื่อกิจการนายจ้างที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สาขาธนาคารหรือบัวหลวงโฟน 1333 หรือตรวจสอบเบอร์โทรสาขาต่างๆของธนาคารกรุงเทพ คลิก

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

1.บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

2.สลิปเงินเดือน (ต้นฉบับ) หรือหนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท (ย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน นับจากปัจจุบัน)

3.บัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน นับจากปัจจุบัน

4.สมุดบัญชีธนาคารหน้าแรกที่เงินเดือนเข้าเพื่อโอนเงินสินเชื่อบัวหลวงสุขใจเข้าบัญชี

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระ 25% ต่อปี ให้มีผลสำหรับสินเชื่อที่ทำสัญญาใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป ระยะเวลาผ่อนผัน 7 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระคืน

ค่าธรรมเนียม

1.ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ

2.ค่าอากรแสตมป์ 0.05% ของวงเงินกู้

3.ค่าธรรมเนียมการชำระคืนก่อนกำหนด (ปีแรก) 2% ของเงินต้นคงเหลือ

4.ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ