ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้าเงินกู้ ที่ยังได้รับผลกระทบจากเชื่อไวรัสโควิด-19 ทั้ง สินเชื่อบ้าน และสินเชื่อรายย่อย ที่ไม่มีหลักประกัน และลูกค้าบางท่านก็อาจยังไม่คลาดความเดือดร้อน เพราะสถานการณ์ของผลกระทบของไวรัสโควิด-19ที่เกิดขึ้น ยังทำให้เศรษฐกิจฝืดเคืองอยู่ ธนาคารออมสิน ก็ได้พิจารณาออกมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ด้วยการขยายเวลามาตรการพักชำระหนี้อัตโนมัติต่อไป อีก 3 เดือน เริ่มมีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563

คุณสมบัติสำหรับท่านที่ต้องการเข้าร่วมโครงการปรับโครงสร้างหนี้

  1. เป็นลูกหนี้สินเชื่อเคหะของธนาคารออมสิน ที่ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ไม่ถูกจัดชั้นเป็นหนี้ด้อยคุณภาพ (NPL) หรือไม่ค้างชำระเงินต้นหรือดอกเบี้ยเกินกว่า 90 วัน หรือ 3 เดือน นับแต่วันครบกำหนดชำระ และ
  2. เป็นลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารออมสิน เช่น บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด

ตัวอย่าง

เดิม ลูกค้ากู้สินเชื่อเคหะจากธนาคารออมสิน 4 ล้านบาท และมีราคาประเมินหลักทรัพย์ 4 ล้านบาท

ปัจจุบัน ภาระหนี้สินเชื่อเคหะคงเหลือ 3.5 ล้านบาท และมีภาระหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท

ส่วนต่าง ของมูลค่าหลักประกัน (ราคาประเมินหลักทรัพย์) กับภาระหนี้สินเชื่อเคหะจึงเท่ากับ 500,000 บาท เมื่อลูกค้ามีหนี้บัตรเครดิตธนาคารออมสินค้างชำระ 200,000 บาท ซึ่งไม่เกินส่วนต่างของมูลค่าหลักประกัน 500,000 บาท จึงสามารถเข้าร่วมมาตรการ debt consolidation ได้ โดยจะมีสิทธิได้รับการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้บัตรเครดิตเป็นไม่เกิน MRR

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1.กรอกเลขบัตรประชาชน

2.ชื่อ-นามสกุล

3.เบอร์โทรศัพท์

4.อีเมล์

5.เลือกเหตุผลว่าทำไมถึงเข้าร่วมโครงการ

คลิกที่นี่ เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ